ДОГОВІР
публічної оферти про надання послуг

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ — КРАВЧЕНКО ЕЛЬВІРА РАСИМІВНА, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців номер запису 3407406188 від 28.10.2020р.,з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі - Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом - Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про про надання послуг).

Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.1. Терміни


1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору.

1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://weblinepromo.com.ua, яка є основним джерелом інформування Замовника і може бути використана Замовником для замовлення послуг Виконавця.

1.4. Замовник – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів:

- перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;

- розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

1.6. Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких послуг через Сайт Виконавця.

1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.8. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної або юридичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.10. Правила надання відповідних Послуг

умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід'ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.


2. Загальні умови


2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов'язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://weblinepromo.com.ua і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Виконавець має право змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

2.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.8. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.9. Місцем укладення Договору є місто Харків, Україна.

2.10. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».


3. Порядок укладання Договору


3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

3.3. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій:

- перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;

- розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця.

3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору.

3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов'язань.

3.6. Укладання Договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.


4. Предмет договору, порядок виконання та оплата послуг


4.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання наступних послуг: Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

4.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно тарифів, встановлених Виконавцем. Вартість послуг вказується на сайті Виконавця або в його комерційної пропозиції.

4.3. Сума договору складається з суми замовлених та наданих послуг відповідно до Договору.

4.4. Замовник зобов'язаний̆ внести передоплату за послуги Виконавця.

4.5. Послуги надаються з моменту Акцепту Замовником умов та положень даного Договору.

4.6. Замовник сплачує послуги з використанням електронної платіжної системи LiqPay.

4.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

4.8. У разі відмови Замовником від Замовлення, передоплата Виконавцем Замовнику не повертається.

4.9. Надання послуг виконується в наступному порядку:

4.9.1. Замовник акцептує даний Договір будь яким способом визначеним п. 1.5. Розділу 1. даного Договору та оформлює Замовлення за допомогою сайту Виконавця.

4.9.2. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків, згідно з умовами даної Оферти, не пізніше наступного робочого дня з моменту оплати відповідної грошової суми за передбачені Послуги, дотримуючись при цьому встановлених Виконавцем Технічних вимог термінів надання Послуг. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором, Замовник приймає виконані роботи. Послуги вважаються наданими з належною якістю в разі якщо до 5 числа місяця, наступного за звітним від Замовника на адресу Виконавця не надходило претензій. Справжня оферта має силу акта про надання послуг. Приймання надання послуг проводиться без підписання відповідного акта.


5. Права та обов'язки сторін5.1. Замовник має право:


5.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням послуг.

5.1.2. Контролювати надання послуг Виконавцем.

5.1.3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.


5.2. Замовник зобов'язується:


5.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

5.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

5.2.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця, в порядку, розмірі і в строки, що визначені Договором.

5.2.4. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.

5.2.5. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.


5.3. Виконавець має право:


5.3.1. Залучати для здійснення своїх обов'язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

5.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

5.3.3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

а) замовник порушив свої зобов'язання щодо оплати послуг;

б) замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб;

г) замовник надав недостовірну або не повну інформацію, або не надав її взагалі;

е) замовник не згоден з умовами даного Договору;

5.3.4. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті https://weblinepromo.com.ua. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.


5.4. Виконавець зобов'язується:


5.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.

5.4.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

5.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

5.4.4. У разі неможливості надання послуги з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуги. У разі не погодження Замовником іншого дня та часу, Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику зроблену останнім передплату.

5.4.5. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.

5.4.6. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних.


6. Інші умови


6.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання

послуг Виконавцем, у зв'язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

6.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

6.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку.


7. Відповідальність сторін


7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів держаної влади (у т.ч. числі місцевих та інші форс-мажорні обставини подібного роду.

7.4. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

7.5. Виконавець володіє винятковими правами на об'єкти права інтелектуальної власності.


8. Термін дії договору


8.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

8.2. Термін дії договору необмежений.

8.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

8.5. У разі необхідності, за бажанням Замовника даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід'ємною частиною.


9. Прикінцеві положення


9.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

9.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

9.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

9.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

9.3.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

9.3.6. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору

та є обов'язковими для їх виконання та дотримання.


10. Заключні положення


10.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

10.2. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

10.3. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов'язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

10.4. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФІЗИЧНА ОСОБО-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРАВЧЕНКО ЕЛЬВІРА РАСИМІВНА
код ЄДРПОУ 3407406188
Адреса місцезнаходження: Україна, 61110, Харківська обл., місто Харків, Салтівське шосе, будинок 118, квартира 79
рахунок: UA813515330000026005052171785 в
ХАРКІВ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Харків
тел.: +38 (098) 355-02-86
e-mail: info@weblinepromo.com.ua